Category: mooka pancha shathi one slokam

குண்டலினி யோகம்

ஆர்யா சதகம் 96வது ஸ்லோகம் பொருளுரை – குண்டலினி யோகம்

जलधिद्विगुणितहुतवहदिशादिनेश्वरकलाश्विनेयदलैः ।
नलिनैर्महेशि गच्छसि सर्वोत्तरकरकमलदलममलम् ॥

Share

ஹரோத்ஸங்கஸ்ரீமன்மணிக்ருஹமஹாதீபகலிகா


ஸ்துதி சதகம் 42வது ஸ்லோகம் பொருளுரை – ஹரோத்ஸங்கஸ்ரீமன்மணிக்ருஹமஹாதீபகலிகா
असूयन्ती काचिन्मरकतरुचे नाकिमुकुटी-
कदम्बं चुम्बन्ती चरणनखचन्द्रांशुपटलैः ।
तमोमुद्रां विद्रावयतु मम काञ्चीनिलयना
हरोत्सङ्गश्रीमन्मणिगृहमहादीपकलिका ॥

Share

கிரிராஜ தீபமங்கள ஜோதீ நமோ நம


காமாக்ஷி தேவியை தீபமாக வர்ணிக்கும் 5 ஸ்லோகங்கள் பொருளுரை – கிரிராஜ தீபமங்கள ஜோதீ நமோ நம

காமாக்ஷியை தீபமாக வர்ணிக்கும் 5 ஸ்லோகங்கள் pdf

http://valmikiramayanam.in/?p=3508 (பாதாரவிந்த சதகம் 79வது ஸ்லோகம் விரிவுரை)

http://valmikiramayanam.in/?p=1653 (ஸ்துதி சதகம் 9வது ஸ்லோகம் விரிவுரை)

http://valmikiramayanam.in/?p=1726 (மந்தஸ்மித சதகம் 39வது ஸ்லோகம் விரிவுரை)

http://valmikiramayanam.in/?p=3637 (காமாக்ஷி தேவியும் பௌர்ணமி சந்திரனும்)

Share

கூர்மை தந்தினியாளவந்தருள் புரிவாயே


கடாக்ஷ சதகம் 91வது ஸ்லோகம் பொருளுறை – கூர்மை தந்தினியாளவந்தருள் புரிவாயே

जगर्ति देवि करुणाशुकसुन्दरी ते
ताटङ्करत्नरुचिदाडिमखण्डशोणे ।
कामाक्षि निर्भरकटाक्षमरीचिपुञ्ज-
माहेन्द्रनीलमणिपञ्जरमध्यभागे ॥

Share

மற்றறியேன் பிற தெய்வம்


கடாக்ஷ சதகம் 46வது ஸ்லோகம் பொருளுறை – மற்றறியேன் பிற தெய்வம்

प्रेमापगापयसि मज्जनमारचय्य
युक्तः स्मितांशुकृतभस्मविलेपनेन ।
कामाक्षि कुण्डलमणिद्युतिभिर्जटालः
श्रीकण्ठमेव भजते तव दृष्टिपातः ॥

Share

அன்பர் கூட்டந்தன்னை விள்ளேன்


கடாக்ஷ சதகம் 92வது ஸ்லோகம் பொருளுறை – அன்பர் கூட்டந்தன்னை விள்ளேன்

कामाक्षि सत्कुवलयस्य सगोत्रभावात्
आक्रामति श्रुतिमसौ तव दृष्टिपातः ।
किञ्च स्फुटं कुटिलतां प्रकटीकरोति
भ्रूवल्लरीपरिचितस्य फलं किमेतत् ॥

Share

எல்லோரும் இன்புற்று இருக்க நினைத்த மஹான்கள்

Adi Shankaracharya, Sri Mahaperiyava, Sri Govinda Damodara Swamigal, Sri Sivan Sir, Srikamakshi, Sri Parameswara

பாதாரவிந்த சதகம் 75வது ஸ்லோகம் பொருளுறை – எல்லோரும் இன்புற்று இருக்க நினைத்த மஹான்கள்

स्वभावादन्योन्यं किसलयमपीदं तव पदं
म्रदिम्ना शोणिम्ना भगवति दधाते सदृशताम् ।
वने पूर्वस्येच्छा सततमवने किं तु जगतां
परस्येत्थं भेदः स्फुरति हृदि कामाक्षि सुधियाम् ॥

Share

தன்னந்தனி நின்றது, தான் அறிய இன்னம் ஒருவர்க்கு இசைவிப்பதுவோ?

கோவிந்த தாமோதர ஸ்வாமிகள் கையெழுத்து

ஆர்யா சதகம் 62வது ஸ்லோகம் பொருளுறை – தன்னந்தனி நின்றது, தான் அறிய இன்னம் ஒருவர்க்கு இசைவிப்பதுவோ?

प्रेमवती कम्पायां स्थेमवती यतिमनस्सु भूमवती ।
सामवती नित्यगिरा सोमवती शिरसि भाति हैमवती ॥

Share

கிருஷ்ணனுக்கே கிருஷ்ண கதை சொன்ன வைபவம்


மந்தஸ்மித சதகம் 25வது ஸ்லோகம் பொருளுறை – கிருஷ்ணனுக்கே கிருஷ்ண கதை சொன்ன வைபவம்

मध्येगर्भितमञ्जुवाक्यलहरीमाध्वीझरीशीतला
मन्दारस्तबकायते जननि ते मन्दस्मितांशुच्छटा ।
यस्या वर्धयितुं मुहुर्विकसनं कामाक्षि कामद्रुहो
वल्गुर्वीक्षणविभ्रमव्यतिकरो वासन्तमासायते ॥

Share

மங்களங்களை அளிக்கும் காமாக்ஷி என்னும் சிந்தாமணி


ஸ்துதி சதகம் 68 வது ஸ்லோகம் பொருளுறை – மங்களங்களை அளிக்கும் காமாக்ஷி என்னும் சிந்தாமணி

चित्रं चित्रं निजमृदुतया तर्जयन्पल्लवालीं
पुंसां कामान्भुवि च नियतं पूरयन्पुण्यभाजाम् ।
जातः शैलान्न तु जलनिधेः स्वैरसञ्चारशीलः
काञ्चीभूषा कलयतु शिवं को‌
sपि चिन्तामणिर्मे ॥

Share