முகுந்தமாலா தமிழில் பொருளுடன் புத்தக வடிவில் (Mukundamala with Tamizh meaning as a PDF book)


இந்த வலைதளத்தில் இருபத்து மூன்று பகுதிகளாக வெளியிட்ட முகுந்தமாலா உபன்யாசங்களை தொகுத்து, திருத்தங்கள் செய்து, ஒரு புத்தகம் போல அமைத்து இருக்கிறேன். தரவிறக்கி, அச்சிட்டு, படிக்க வசதியாக இருக்கும் என்று இதைச் செய்துள்ளேன். இணைப்பு இங்கே முகுந்தமாலா

Have created a Tamizh book from the recent lectures on Mukundamala, so that readers can download, print and read comfortably. Link here http://valmikiramayanam.in/Mukunda%20Mala%20Tamizh%20Meaning.pdf

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *