ஷட்பதீ ஸ்தோத்ரம் 1, 2 ஸ்லோகங்கள் பொருளுரை; Shadpadee stothram slokams 1, 2 meaning

 

ஷட்பதீ ஸ்தோத்ரம் 1, 2 ஸ்லோகங்கள் பொருளுரை; Shadpadee stothram slokams 1, 2 meaning

Script will be added soon

Series Navigation<< மீனாக்ஷி பஞ்சரத்னம் 4, 5 ஸ்லோகங்கள் பொருளுரை; Meenakshi Pancharathnam slokams 4, 5 meaningஷட்பதீ ஸ்தோத்ரம் 3, 4 ஸ்லோகங்கள் பொருளுரை; Shadpadee stothram slokams 3, 4 meaning >>
Share

Comments (3)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.