சிவானந்தலஹரி 34, 35 வது ஸ்லோகம் பொருளுரை

Script will be added soon…

நம: பார்வதீ பதயே… ஹர ஹர மஹாதேவ

சிவானந்தலஹரி ஸ்லோகம் 34, 35 தமிழில் பொருள் (14 min audio in Tamizh giving meaning of Shivananda lahari slokams 34 and 35)

Share

Comments (2)

 • Ravibaskar Sujatha

  Namaste Rama Rama,

  Many thanks for the opportunity to hear the meanings of these so amazing verses otherwise we will never have a chance to hear and contemplate.

  34: Siva being an ashuthoshi how can so calmly witness the kala Agni and delight in the same unless is of some ultimate good to the Jivas. Certaintly it is a period of rest to the Jivas who are in the terrible “merry(sorry) go round of life, though we hardly see so.

  This layam after pralayam is our deep sleep in the microcosm, unless we know for sure , as the lord of this body mind complex , will not prepare for our sleep everyday . We know for sure we will be back and bright (Bhagavan talks this way about we losing ourselves Everyday in sleep).

  Certainly this invocatory verse from ulladu narpadu came to my mind..

  மரணபய மிக்குளவம் மக்களர ணாக
  மரணபவ மில்லா மகேசன் — சரணமே
  சார்வர்தஞ் சார்வொடுதாஞ் சாவுற்றார் சாவெண்ணஞ்
  சார்வரோ சாவா தவர்.

  அன்வயம்: மரணபயம் மிக்கு உள அம் மக்கள் அரண் ஆக மரண பவம் இல்லா மகேசன் சரணமே சார்வர். தம் சார்வு ஒடு தாம் சாவு உற்றார். சாவாதவர் சாவு எண்ணம் சார்வரோ?

  English translation: Pure-hearted people who have intense fear of death will take refuge at the feet of God, who is devoid of death and birth, as a fortress. By their refuge, they undergo death. Will those who are deathless be associated with the thought of death?

  Was really amazed that Solan and Croesus quoted drives home the point the most happy (devoid of fear n contented) are the pure hearted.

  Mooka Kavi’ request to be a co-witness to the Uzhi thandavam (Hara natana sakshi mama manasi viharathathu 🙏👌) , made me think is a request to AMBA to give oneself the strength of mind to go through the difficulties of kala thandavam in our lives . Delightful combination of Sivananadalahari and Mooka Pancha Shathi , enjoyed so much.

  Request like others , keep the flow going faster and faster . Blessed you are to be with these verses🙏🌸.

  Regards
  Sujatha.R

 • Ravibaskar Sujatha

  Namaste Rama rama 🙏🌸

  35: Very few can deny the peace n satisfaction soul mates bring in ones life. One trait of the soul mate is the constant communion which is mostly mental. One who understands this can easily understand the communion Bhagavan and Sri Ramakrishna had with Arunachala and Kali.

  One big difference between the earthly and divine communion is lack of any expectation in the later and hence total surrender to the divinity. Total reliance on the divinity for the yoga and kshema and communion is the thing and end thing.

  Beautiful analogy of the Mahaperiyava Bhaktha who totally are satisfied in the communion 🙏🌸 really well painted picture of this divine communion or paramantharangam.

  Regards
  Sujatha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.