அம்பாள் மடியில் கணபதி


மந்தஸ்மித சதகம் 42வது ஸ்லோகம் பொருளுரை – அம்பாள் மடியில் கணபதி

Share

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.