யான் எனதென்று அவரவரைக் கூத்தாட்டுவான் ஆகி

ஆர்யா சதகம் 47வது ஸ்லோகம் பொருளுரை – யான் எனதென்று அவரவரைக் கூத்தாட்டுவான் ஆகி

Share

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.