பணியேன் ஒருவரை நின் பத்மபாதம் பணிந்தபின்னே

ஆர்யா சதகம் 69வது ஸ்லோகம் பொருளுரை – பணியேன் ஒருவரை நின் பத்மபாதம் பணிந்தபின்னே

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.