கொவ்வைச் செவ்வாயிற் குமிண் சிரிப்பும்


மந்தஸ்மித சதகம் 48வது ஸ்லோகம் பொருளுரை – கொவ்வைச் செவ்வாயிற் குமிண் சிரிப்பும்

Share

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.