திருவடித் தாமரை என்னும் பிரம்மதேவர்


பாதாரவிந்த சதகம் 83வது ஸ்லோகம் பொருளுரை – திருவடித் தாமரை என்னும் பிரம்மதேவர்

कवीन्द्राणां नानाभणितिगुणचित्रीकृतवचः-
प्रपञ्चव्यापारप्रकटनकलाकौशलनिधिः ।
अधःकुर्वन्नब्जं सनकभृगुमुख्यैर्मुनिजनैः
नमस्यः कामाक्ष्याश्चरणपरमेष्ठी विजयते ॥

Share

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.