திருவடித் தாமரை என்னும் பிரம்மதேவர்


பாதாரவிந்த சதகம் 83வது ஸ்லோகம் பொருளுரை – திருவடித் தாமரை என்னும் பிரம்மதேவர்

Share

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.