முக்திக்கு வித்தாகும் முகிழ்நகை


மந்தஸ்மித சதகம் 65வதுஸ்லோகம் பொருளுரை – முக்திக்கு வித்தாகும் முகிழ்நகை

Share

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.