முக்திக்கு வித்தாகும் முகிழ்நகை


மந்தஸ்மித சதகம் 65வதுஸ்லோகம் பொருளுரை – முக்திக்கு வித்தாகும் முகிழ்நகை

मुक्तानां परिमोचनं विदधतस्तत्प्रीतिनिष्पादिनी
भूयो दूरत एव धूतमरुतस्तत्पालनं तन्वती ।
उद्भूतस्य जलान्तरादविरतं तद्दूरतां जग्मुषी
कामाक्षि स्मितमञ्जरी तव कथं कम्बोस्तुलामश्नुते ॥

Share

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.