இனிமை, குளுமை, தூய்மை


மந்தஸ்மித சதகம் 78வதுஸ்லோகம் பொருளுரை – இனிமை, குளுமை, தூய்மை

ये माधुर्यविहारमण्टपभुवो ये शैत्यमुद्राकरा
ये वैशद्यदशाविशेषसुभगास्ते मन्दहासाङ्कुराः ।
कामाक्ष्याः सहजं गुणत्रयमिदं पर्यायतः कुर्वतां
वाणीगुम्फनडम्बरे च हृदये कीर्तिप्ररोहे च मे ॥

Share

Comments (2)

 • Ravibaskar Sujatha

  Namaste rama Rama 🙏🏻🌸,

  Very nicely structured talk on this shlokam , explanation of the prayer to AMBA , udharana purushas with this unique blessing and an udaranam of their gracious attitude towards even critical (unfounded) ones and finally a personal vow which is sort of prayer to AMBA for such a blessing. Some how this narrative was intense n was captivated till the last line making a prayer myself at the end.

  Especially the prayer for sweetness of speech , peaceful (cool) heart and impeccable reputation is an important aid for progress in spiritual and life in general..

  Think when came about this YouTube today, so insightful in to the ways the Apara Karuna sindhu (jnanis) functions when they see us souls struggling with our emotions is not a mere coincidence..
  https://www.youtube.com/watch?v=MtN7R8N1nCc&feature=share

  Regards
  Sujatha

  • Thank you very much for sharing such a relevant video on Ramana Bhagavan’s Patience, Tolerance and Forgiveness. David Godman’s powerful narration, choice of words, fine expressions and above all his devotion towards Bhagavan – It was really sweet. Thoroughly enjoyed it.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.