மந்தஸ்மிதம் என்னும் அம்ருத மழை


மந்தஸ்மித சதகம் மந்தஸ்மித 76வதுஸ்லோகம் பொருளுரை – மந்தஸ்மிதம் என்னும் அம்ருத மழை

सङ्क्रुद्धद्विजराजको‌sप्यविरतं कुर्वन्द्विजैः सङ्गमं
वाणीपद्धतिदूरगो‌sपि सततं तत्साहचर्यं वहन् ।
अश्रान्तं पशुदुर्लभो‌sपि कलयन्पत्यौ पशूनां रतिं
श्रीकामाक्षि तव स्मितामृतरसस्यन्दो मयि स्पन्दताम् ॥

Share

Comments (2)

 • Ravibaskar Sujatha

  Namaste rama rama 🙏🏻🌸

  Very nice.

  Mooka kavi very frequently employs this technique of “enemity” and “friendship”.. which is very delightful, but many a times left me wondering what is he up to .. what is the point he is exactly driving ..

  Very interesting parallel with pattinathar n kandar anubhoothi verses putting the seemingly not so connected pairs to a correlation. Graceful .. HER grace ..

  Rama rama 🙏🏻🌸

  Regards
  Sujatha

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.