அன்பு மழை என்னும் அம்பு மழை


கடாக்ஷ சதகம் 93வதுஸ்லோகம் பொருளுரை – அன்பு மழை என்னும் அம்பு மழை

एषा तवाक्षिसुषमा विषमायुधस्य
नाराचवर्षलहरी नगराजकन्ये ।
शङ्के करोति शतधा हृदि धैर्यमुद्रां
श्रीकामकोटि यदसौ शिशिरांशुमौलेः ॥

Share

Comments (4)

 • Ravibaskar Sujatha

  Namaste rama rama 🙏🌸

  Heard it few times .. understood the crux as AMBA seem to have won over Shiva with her powerful glances (comparable to sharp arrows) which powdered the armour of Siva’ penance.. This outwardly looks like a win for AMBA, but actually Puranas say Kamakshi won over Ekamreshwar with her penance n steadfast love..

  Generally speaking is the story in all household, where the Wife for outsiders seem to rule over her Lord, actually this seeming win is accomplished with unconditional love and sacrifice which totally goes unnoticed 😌

  Nice one..

  Regards
  Sujatha

 • Ravibaskar Sujatha

  Namaste rama rama 🙏🏻🌸

  You also said Kancheepuram is Sivajit kshethram.. also briefly mentioned Jiva-Brahma aikyam depicted in gita-govindam.

  As an extension in Kanchi , AMBA reigns supreme , AMBA remaining achalai (achalaiyaam ammai) witnessing the cosmic dance of the achalan (attention to the aham sphuranam) in Chidambaram , but finally in Arunachalam that shakti absorbed in SIVA shines and unmovingly stands spanning sky n earth (Jiva-Brahma aikyam).

  My favourite from arunachala nava manimalai..

  அசலனே யாயினு மச்சவை தன்னி
  லசலயா ம்ம்மையேதி ராடு அசல
  வுருவில சத்தி யோங்கிட வோங்கு
  மருணா சலமென் றறி

  Regards
  Sujatha

  • Beautiful. Learnt something new today. Have had darshan of kanchipuram kamakshi, Chidambaram Nataraja. But Thiruvannamalai and skandashramam have been my all time favorite spiritual spots. Even my kids loved the trek from ramanashramam to skandashramam and descent from the other side through virupakshi guhai.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.