காமாக்ஷி சரணம் என்னும் சோணா நதி


பாதாரவிந்த சதகம் 67வதுஸ்லோகம் பொருளுரை – காமாக்ஷி சரணம் என்னும் சோணா நதி

नखांशुप्राचुर्यप्रसृमरमरालालिधवलः
स्फुरन्मञ्जीरोद्यन्मरकतमहश्शैवलयुतः ।
भवत्याः कामाक्षि स्फुटचरणपाटल्यकपटः
नदः शोणाभिख्यो नगपतितनूजे विजयते ॥

Share

Comments (3)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.