காமாக்ஷி சரணம் என்னும் சோணா நதி


பாதாரவிந்த சதகம் 67வதுஸ்லோகம் பொருளுரை – காமாக்ஷி சரணம் என்னும் சோணா நதி

Share

Comments (3)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.