என் மனோரத்னதை காக்கும் பெட்டகம் காஞ்சி காமாக்ஷி

ஆர்யா சதகம் 65வதுஸ்லோகம் பொருளுரை – என் மனோரத்னதை காக்கும் பெட்டகம் காஞ்சி காமாக்ஷி

Share

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.