உன்தன் இதத்தே ஒழுக அடிமை கொண்டாய்


ஸ்துதி சதகம் 1வது ஸ்லோகம் பொருளுரை – உன்தன்
இதத்தே ஒழுக, அடிமை கொண்டாய்

पाण्डित्यं परमेश्वरि स्तुतिविधौ नैवाश्रयन्ते गिरां
वैरिञ्चान्यपि गुम्फनानि विगलद्गर्वाणि शर्वाणि ते ।
स्तोतुं त्वां परिफुल्लनीलनलिनश्यामाक्षि कामाक्षि मां
वाचालीकुरुते तथापि नितरां त्वत्पादसेवादरः ॥

Share

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.