உன்தன் இதத்தே ஒழுக அடிமை கொண்டாய்


ஸ்துதி சதகம் 1வது ஸ்லோகம் பொருளுரை – உன்தன்
இதத்தே ஒழுக, அடிமை கொண்டாய்

Share

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.