முனிவர்கள் மனப்பெட்டியில் விளங்கும் ரத்னம்

ஸ்துதி சதகம் 29வது ஸ்லோகம் பொருளுரை – முனிவர்கள் மனப்பெட்டியில் விளங்கும் ரத்னம்

Share

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.