முனிவர்கள் மனப்பெட்டியில் விளங்கும் ரத்னம்

ஸ்துதி சதகம் 29வது ஸ்லோகம் பொருளுரை – முனிவர்கள் மனப்பெட்டியில் விளங்கும் ரத்னம்

मुनिजनमनःपेटीरत्नं स्फुरत्करुणानटी-
विहरणकलागेहं काञ्चीपुरीमणिभूषणम् ।
जगति महतो मोहव्याधेर्नृणां परमौषधं
पुरहरदृशां साफल्यं मे पुरः परिजृम्भताम् ॥

Share

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.