கிருஷ்ணனுக்கே கிருஷ்ண கதை சொன்ன வைபவம்


மந்தஸ்மித சதகம் 25வது ஸ்லோகம் பொருளுறை – கிருஷ்ணனுக்கே கிருஷ்ண கதை சொன்ன வைபவம்

मध्येगर्भितमञ्जुवाक्यलहरीमाध्वीझरीशीतला
मन्दारस्तबकायते जननि ते मन्दस्मितांशुच्छटा ।
यस्या वर्धयितुं मुहुर्विकसनं कामाक्षि कामद्रुहो
वल्गुर्वीक्षणविभ्रमव्यतिकरो वासन्तमासायते ॥

Share

Comments (3)

  • It is so peaceful just to listen to this – ahobhagyam. It is also nice to see the picture – this was drawn by my brother Keshav when he was a boy and I was even younger. We used to listen as kids with rapt attention and those stories are still ringing in our ears. It was thrilling moment when he actually saw the drawing with a ever present smile and obliged with his autograph. Thanks for publishing this.

  • namakaram feeling blessed to hear

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.