எல்லோரும் இன்புற்று இருக்க நினைத்த மஹான்கள்

Adi Shankaracharya, Sri Mahaperiyava, Sri Govinda Damodara Swamigal, Sri Sivan Sir, Srikamakshi, Sri Parameswara

பாதாரவிந்த சதகம் 75வது ஸ்லோகம் பொருளுறை – எல்லோரும் இன்புற்று இருக்க நினைத்த மஹான்கள்

स्वभावादन्योन्यं किसलयमपीदं तव पदं
म्रदिम्ना शोणिम्ना भगवति दधाते सदृशताम् ।
वने पूर्वस्येच्छा सततमवने किं तु जगतां
परस्येत्थं भेदः स्फुरति हृदि कामाक्षि सुधियाम् ॥

Share

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.