அன்பர் கூட்டந்தன்னை விள்ளேன்


கடாக்ஷ சதகம் 92வது ஸ்லோகம் பொருளுறை – அன்பர் கூட்டந்தன்னை விள்ளேன்

कामाक्षि सत्कुवलयस्य सगोत्रभावात्
आक्रामति श्रुतिमसौ तव दृष्टिपातः ।
किञ्च स्फुटं कुटिलतां प्रकटीकरोति
भ्रूवल्लरीपरिचितस्य फलं किमेतत् ॥

Share

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.