கல்யாண ஸூக்தி லஹரீ


கடாக்ஷ சதகம் 13வது ஸ்லோகம் பொருளுரை – கல்யாண ஸூக்தி லஹரீ

संस्कारतः किमपि कन्दलितान् रसज्ञ-
केदारसीम्नि सुधियामुपभोगयोग्यान् ।
कल्याणसूक्तिलहरीकलमाङ्कुरान्नः
कामाक्षि पक्ष्मलयतु त्वदपाङ्गमेघः ॥

Share

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.