குரு கிருபையால் காமாக்ஷியை கண்டேன்

ஆர்யா சதகம் 83வது ஸ்லோகம் பொருளுரை – குரு கிருபையால் காமாக்ஷியை கண்டேன்

परिचितकम्पातीरं पर्वतराजन्यसुकृतसन्नाहम् ।
परगुरुकृपया वीक्षे परमशिवोत्सङ्गमङ्गलाभरणम् ॥

Share

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.