காமாக்ஷி த்யானம் மேன்மை தரும்ஆர்யா சதகம் 98வது ஸ்லோகம் பொருளுரை – காமாக்ஷி த்யானம் மேன்மை தரும்

अन्तरपि बहिरपि त्वं जन्तुततेरन्तकान्तकृदहन्ते ।
चिन्तितसन्तानवतां सन्ततमपि तन्तनीषि महिमानम् ॥

Share

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.