மண்ணில் நல்ல வண்ணம் வாழலாம்


கடாக்ஷ சதகம் 67வது ஸ்லோகம் பொருளுரை – மண்ணில் நல்ல வண்ணம் வாழலாம்

कामाक्षि देशिककृपाङ्कुरमाश्रयन्तो
नानातपोनियमनाशितपाशबन्धाः ।
वासालयं तव कटाक्षममुं महान्तो
लब्ध्वा सुखं समधियो विचरन्ति लोके ॥

Share

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.