பொய்யை நிந்தித்து உண்மையை சாதித்த உத்தமர்


ஸ்துதி சதகம் 76வது ஸ்லோகம் பொருளுரை – பொய்யை நிந்தித்து உண்மையை சாதித்த உத்தமர்

धन्या धन्या गतिरिह गिरां देवि कामाक्षि यन्मे
निन्द्यां भिन्द्यात्सपदि जडतां कल्मषादुन्मिषन्तीम् ।
साध्वी माध्वीरसमधुरताभञ्जिनी मञ्जुरीतिः
वाणीवेणी झटिति वृणुतात्स्वर्धुनीस्पर्धिनी माम् ॥

Share

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.