காமாக்ஷி தேவி என்னும் அதிசய மின்னற்கொடி


ஸ்துதி சதகம் 43வது ஸ்லோகம் பொருளுரை – காமாக்ஷி தேவி என்னும் அதிசய மின்னற்கொடி

अनाद्यन्ता काचित्सुजननयनानन्दजननी
निरुन्धाना कान्तिं निजरुचिविलासैर्जलमुचाम् ।
स्मरारेस्तारल्यं मनसि जनयन्ती स्वयमहो
गलत्कम्पा शम्पा परिलसति कम्पापरिसरे ॥

Share

Comments (2)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.