காமாக்ஷி கடாக்ஷம் என்னும் கருப்பு அமிர்தம்


கடாக்ஷ சதகம் 99வது ஸ்லோகம் பொருளுரை – காமாக்ஷி கடாக்ஷம் என்னும் கருப்பு அமிர்தம்

Ramana periya puranam book (36 mb pdf file)

अत्यन्तशीतलमनर्गलकर्मपाक-
काकोलहारि सुलभं सुमनोभिरेतत् ।
पीयूषमेव तव वीक्षणमम्ब किन्तु
कामाक्षि नीलमिदमित्ययमेव भेदः ॥

Share

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.