சுந்தரி நின் அருள் ஏதென்று சொல்லுவதே


ஆர்யா சதகம் 61வது ஸ்லோகம் பொருளுரை – சுந்தரி நின் அருள் ஏதென்று சொல்லுவதே

तुष्यामि हर्षितस्मरशासनया काञ्चिपुरकृतासनया ।
स्वासनया सकलजगद्भासनया कलितशम्बरासनया ॥

Share

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.