காமாக்ஷி பாதங்கள் என்ற மந்திரவாதி


பாதாரவிந்த சதகம் 36வது ஸ்லோகம் பொருளுரை – காமாக்ஷி பாதங்கள் என்ற மந்திரவாதி

महामन्त्रं किञ्चिन्मणिकटकनादैर्मृदु जपन्
क्षिपन्दिक्षु स्वच्छं नखरुचिमयं भास्मनरजः ।
नतानां कामाक्षि प्रकृतिपटुरुच्चाट्य ममता-
पिशाचीं पादो‌sयं प्रकटयति ते मान्त्रिकदशाम् ॥

Share

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.