கண்ணி நுண் சிறுத்தாம்பு


பாதாரவிந்த சதகம் 43வது ஸ்லோகம் பொருளுரை – கண்ணி நுண் சிறுத்தாம்பு

जगद्रक्षादक्षा जलजरुचिशिक्षापटुतरा
समैर्नम्या रम्या सततमभिगम्या बुधजनैः ।
द्वयी लीलालोला श्रुतिषु सुरपालादिमुकुटी-
तटीसीमाधामा तव जननि कामाक्षि पदयोः ॥

Share

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.