அம்பாளுடைய சரணங்களில் லயிப்பதற்கு என்ன வழி?


ஆர்யா சதகம் 72வது ஸ்லோகம் பொருளுரை – அம்பாளுடைய சரணங்களில் லயிப்பதற்கு என்ன வழி?

लीये पुरहरजाये माये तव तरुणपल्लवच्छाये ।
चरणे चन्द्राभरणे काञ्चीशरणे नतार्तिसंहरणे ॥

Share

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.