நல்லன எல்லாம் தரும் காமாக்ஷி கடைக்கண்களே


கடாக்ஷ சதகம் 98வது ஸ்லோகம் பொருளுரை – நல்லன எல்லாம் தரும் காமாக்ஷி கடைக்கண்களே

Share

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.