ஜகத்தாபே ஜ்யோத்ஸ்னாம்


பாதாரவிந்த சதகம் 49வது ஸ்லோகம் பொருளுரை – ஜகத்தாபே ஜ்யோத்ஸ்னாம்

Share

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.