சூர்ய ஒளிக்கு மூலத்ரவியம் எது? காமாக்ஷி பாதங்கள்


பாதாரவிந்த சதகம் 63வது ஸ்லோகம் பொருளுரை – சூர்ய ஒளிக்கு மூலத்ரவியம் எது? காமாக்ஷி பாதங்கள்

प्रतीमः कामाक्षि स्फुरिततरुणादित्यकिरण-
श्रियो मूलद्रव्यं तव चरणमद्रीन्द्रतनये ।
सुरेन्द्राशामापूरयति यदसौ ध्वान्तमखिलं
धुनीते दिग्भागानपि च महसा पाटलयते ॥

कदाचिदाद्या ललिता पुंरुपा कृष्ण विग्रहा । वेणुनादविनोदेन करोति विवशं जगत् ॥

मित्राय नमः।
रवये नमः।
सूर्याय नमः।
भानवे नमः।
खगाय नमः।
पूष्णे नमः।
हिरण्यगर्भाय नमः।
मरीचये नमः।
आदित्याय नमः।
सवित्रे नमः।
अर्काय नमः।
भास्कराय नमः।
छाया सुवर्चलांबा समेत सूर्यनारायणाय स्वामिने नमः।

Share

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.