பொறையாம் அறிவால் அரிவாய் அடியோடும் அகந்தையையே


ஸ்துதி சதகம் 57வது ஸ்லோகம் பொருளுரை – பொறையாம் அறிவால் அரிவாய் அடியோடும் அகந்தையையே

अहंताख्या मत्कं कबलयति हा हन्त हरिणी
हठात्संविद्रूपं हरमहिषि सस्याङ्कुरमसौ ।
कटाक्षव्याक्षेपप्रकटहरिपाषाणशकलैः
इमामुच्चैरुच्चाटय झटिति कामाक्षि कृपया ॥

Share

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.