கல்வித் தெய்வம் காமாக்ஷி


ஆர்யா சதகம் 78வது ஸ்லோகம் பொருளுரை – கல்வித் தெய்வம் காமாக்ஷி

विद्ये विधातृविषये कात्यायनि कालि कामकोटिकले ।
भारति भैरवि भद्रे शाकिनि शाम्भवि शिवे स्तुवे भवतीम्

Share

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.