அன்பு அகலாத மனைவியும்


கடாக்ஷ சதகம் 20வது ஸ்லோகம் பொருளுரை – அன்பு அகலாத மனைவியும்

माहात्म्यशेवधिरसौ तव दुर्विलङ्घ्य-
संसारविन्ध्यगिरिकुण्ठनकेलिचुञ्चुः ।
धैर्याम्बुधिं पशुपतेश्चुलकीकरोति
कामाक्षि वीक्षणविजृम्भणकुम्भजन्मा ॥

Share

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.