பெற்ற பெண்ணின் மூலம் பெருமை உண்டாக சொல்ல வேண்டிய ஸ்லோகம்


ஸ்துதி சதகம் 13வது ஸ்லோகம் பொருளுரை – பெற்ற பெண்ணின் மூலம் பெருமை உண்டாக சொல்ல வேண்டிய ஸ்லோகம்

சிவன் சார் அர்த்த நாரீஸ்வரராக காட்சி அளித்ததைப் பற்றிய அனுபவ பகிர்வு – https://www.youtube.com/watch?v=qPD8XtWtgUk

ऐक्यं येन विरच्यते हरतनौ दम्भावपुम्भाविके
रेखा यत्कचसीम्नि शेखरदशां नैशाकरी गाहते ।
औन्नत्यं मुहुरेति येन स महान्मेनासखः सानुमान्
कम्पातीरविहारिणा सशरणास्तेनैव धाम्ना वयम् ॥

ஐக்யம் யேன விரச்யதே ஹரதனௌ த³ம்பா⁴வபும்பா⁴விகே
ரேகா² யத்கசஸீம்னி ஶேக²ரத³ஶாம் நைஶாகரீ கா³ஹதே ।
ஔன்னத்யம் முஹுரேதி யேன ஸ மஹான்மேனாஸக:² ஸானுமான்
கம்பாதீரவிஹாரிணா ஸஶரணாஸ்தேனைவ தா⁴ம்னா வயம் ॥

Share

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.