வாழ்க சீர் அடியார் எல்லாம்


ஸ்துதி சதகம் 82வது ஸ்லோகம் பொருளுரை – வாழ்க சீர் அடியார் எல்லாம்

மஹாபெரியவா வாக்கில் சோமாசி மாற நாயனார் கதை –http://www.kamakoti.org/tamil/5part50.htm

जडाः प्रकृतिनिर्धना जनविलोचनारुन्तुदा
नरा जननि वीक्षणं क्षणमवाप्य कामाक्षि ते ।
वचस्सु मधुमाधुरीं प्रकटयन्ति पौरन्दरी-
विभूतिषु विडम्बनां वपुषि मान्मथीं प्रक्रियाम् ॥

Share

Comments (1)

  • Never knew 63moovar had so much significance and a great story behind it. To me the பங்குனி உத்தரம் was all about rounding madaveedi and tank road, buying the ஊசி pasi மணி and eating the street food.. Thank you for this beautiful explanation, anna🙏

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.