காமாக்ஷியிடம் உண்மையான பக்தி உண்டாக


பாதாரவிந்த சதகம் 70வது ஸ்லோகம் பொருளுரை – காமாக்ஷியிடம் உண்மையான பக்தி உண்டாக

निरस्ता शोणिम्ना चरणकिरणानां तव शिवे
समिन्धाना सन्ध्यारुचिरचलराजन्यतनये ।
असामर्थ्यादेनं परिभवितुमेतत्समरुचां
सरोजानां जाने मुकुलयति शोभां प्रतिदिनम् ॥

Share

Comments (3)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.