காமாக்ஷியின் சரணம் நமக்காக ஜபம் பண்ணுகிறது


பாதாரவிந்த சதகம் 54வது ஸ்லோகம் – காமாக்ஷியின் சரணம் நமக்காக ஜபம் பண்ணுகிறது

नतानां सम्पत्तेरनवरतमाकर्षणजपः
प्ररोहत्संसारप्रसरगरिमस्तम्भनजपः ।
त्वदीयः कामाक्षि स्मरहरमनोमोहनजपः
पटीयान्नः पायात्पदनलिनमञ्जीरनिनदः ॥

Share

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.