Tag: arya shatakam 82

அனுகூலமே புரியும் கருணைத் தெய்வம்


ஆர்யா சதகம் 82வது ஸ்லோகம் பொருளுரை – அனுகூலமே புரியும் கருணைத் தெய்வம்

अधिकाञ्चितमणिकाञ्चनकाञ्चीमधिकाञ्चि काञ्चिदद्राक्षम् ।
अवनतजनानुकम्पामनुकम्पाकूलमस्मदनुकूलाम् ॥

Share