Tag: stuthi shatakam 81

மஹாமுனி மனோநடி

ஸ்துதி சதகம் 81வது ஸ்லோகம் பொருளுரை – மஹாமுனி மனோநடி

महामुनिमनोनटी महितरम्यकम्पातटी-
कुटीरकविहारिणी कुटिलबोधसंहारिणी ।
सदा भवतु कामिनी सकलदेहिनां स्वामिनी
कृपातिशयकिङ्करी मम विभूतये शाङ्करी ॥                

Share