வால்மீகி ராமாயணம் த்யான ஸ்லோகங்கள்

1.வால்மீகி ராமாயண பாராயணத்துக்கு முன்பாக சொல்லப்படும் த்யான ச்லோகங்கள். இதில் பிள்ளையார், சரஸ்வதி தேவி, வால்மீகி முனிவர், ஹனுமார், ராமாயணம், சீதா சமேத ஸ்ரீ ராமர் பற்றிய ச்லோகங்கள் உள்ளன. (த்யான ஸ்லோகங்களைக் கேட்க கீழே உள்ள இணைப்பில் க்ளிக் செய்யவும்).

ராமாயண கதையை சொல்வதற்கு முன் இவற்றை படிப்பது சம்ப்ரதாயம். தமிழில் உபன்யாசம் அடுத்த பதிவிலிருந்து வருகிறது. இந்த பக்கத்தின் இடது, வலது மூலையில் உள்ள அம்புக் குறிகளை உபயோகப்படுத்தி அடுத்தடுத்த ஒலிப்பதிவை கேட்கலாம்.

[வால்மீகி ராமாயணம் த்யான ச்லோகங்கள்] (Audio file. Slokams given below)

श्रीविघ्नेश्वर ध्यानम्

शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजम् | प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघनोपशान्तये ||

वागीशाद्या: सुमनस: सर्वार्थानामुपक्रमे | यं नत्वा कृतकृत्याः स्युस्तं नमामि गजाननम् ||

श्रीसरस्वती प्रार्थना

दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिमयीमक्षमालां दधाना

हस्तेनैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण |

भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमानासमाना

सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना ||

श्रीवाल्मीकि स्तुति:

कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् | आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् ||

वाल्मीकेर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारीण: | शृण्वन् रामकथानादं को न याति परं गतिम् ||

यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् | अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे पाचेतसमकल्मषम् ||

श्रीहनुमत् स्तुति:

गोष्पदीकृतवाराशिं मशकीकृतराक्षसम् | रामायणमहामालारत्नं वन्देऽनिलात्मजम् ||

अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनम् | कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् ||

उल्लङघय सिन्धो: सलिलं सलीलं य: शोकवन्हिं जनकात्मजाया: |

आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्रान्जलिराञ्जनेयम् ||

आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहम् |

पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनम् ||

यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् |

बाष्पवारिपरिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् ||

मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् |

वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि ||

श्रीरामायण स्तुति:

य: कर्णाञ्जलिसम्पुटैरहरह: सम्यक् पिबत्यादराद्

वाल्मीकेर्वदनारविन्दगलितं रामयणाख्यं मधु |

जन्मव्याधिजराविपत्तिनिधनै: अत्यन्तसोपद्रवं

संसारं स विहाय गच्छति पुमान् विष्णो: पदं शाश्वतम् ||

तदुपगतसमाससन्धियोगं सममधुरोपनतार्थवाक्यबद्धम् |

रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशिरसश्च वधं निशामयध्वम् ||

वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी | पुनातु भुवनं पुण्या रामायणमहानदी ||

श्लोकसारसमाकीर्णं सर्गकल्लोलसंकुलम् | काण्डग्राहमहामीनं वन्दे रामायणार्णवम् ||

वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे | वेद: पाचेतसादासीत् साक्षाद्रामायणात्मना ||

                                                श्रीराम ध्यानम्

वैदेहीसहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे

                        मध्येपुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् |

अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्य: परं

                        व्याख्यान्तं भरतादिभि: परिवृतं रामं भजे श्यामलम् ||

वामे भूमिसुता पुरश्च हनुमान् पश्चात् सुमित्रासुत:

                        शत्रुघ्नो भरतश्च पार्श्वदलयोर्वाय्वादिकोणेषु च |

सुग्रीवश्च विभीषणश्च युवराट् तारासुतो जाम्बवान्

                        मध्ये नीलसरोजकोमलरुचिं रामं भजे श्यामलम् ||

नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै ।

नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः नमोस्तु चन्द्रार्क मरुद्गणेभ्यः ॥

बुद्धिर्बलं यशो धैर्यं निर्भयत्वमरोगता । अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणाद्भवेत् ॥

दूरीकृतसीतार्तिः प्रकटीकृतरामवैभवस्फूर्तिः । दारितदशमुखकीर्तिः पुरतो मम भातु हनुमतो मूर्तिः ॥

धर्मात्मा सत्यसन्धश्च रामो दाशरथिर्यदि। पौरुषे चाप्रतिद्वन्द्वश्शरैनं जहि रावणिम्॥

सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते । अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतं मम ॥

 

ஶூக்லாம்ப3ரத4ரம் விஷ்ணும் ஶஶி வர்ணம் சதுர்பு4ஜம்|

ப்ரஸன்ன வத3நம் த்4யாயேத் ஸர்வ விக்4நோப  ஶாந்தயே || 1

வாகீ3ஶாத்3யா: ஸுமநஸ: ஸர்வார்தா2நாமுபக்ரமே |

யம் நத்வா க்ருதக்ருத்யா: ஸ்யு: தம் நமாமி க3ஜாநநம் || 2

தோ3ர்பி4ர்யுக்தா சதுர்பி4: ஸ்படிகமணிமயீமக்ஷமாலாம் த3தா4நா |

ஹஸ்தேனைகேந பத்3மம் ஸிதமபி ச ஶூகம் புஸ்தகம் சாபரேண ||

பா4ஸா குன்தேந்து3 ஶங்க2 ஸ்படிகமணி நிபா4 பா4ஸமாநாஸமாநா |

ஸா மே வாக்3தே3வதேயம் நிவஸது வத3நே ஸர்வதா3 ஸுப்ரஸன்னா  || 3

கூஜந்தம் ராமராமேதி மது4ரம் மது4ராக்ஷரம் |

ஆருஹ்ய கவிதா ஸாகா2ம் வந்தே3 வால்மீகி கோகிலம் || 4

வால்மீகேர்முநி ஸிம்ஹஸ்ய கவிதா வன சாரிண: |

ஶ்ருண்வன் ராம கதா2 நாத3ம் கோ ந யாதி பராம் க3திம் || 5

ய: பிப3ன் ஸததம் ராம சரிதாம்ருத ஸாக3ரம் |

அத்ருப்தஸ்தம் முநிம் வந்தே3 ப்ராசேதஸமகல்மஷம் || 6

கோ3ஷ்பதீ3க்ருத வாராஶிம் மஶகீ க்ருத ராக்ஷஸம் |

ராமாயண மஹாமாலா ரத்நம் வந்தே3அநிலாத்மஜம் || 7

அஞ்ஜநாந்த3நம் வீரம் ஜாநகீ ஸோகநாஸநம் |

கபீஶமக்ஷ ஹந்தாரம் வந்தே3 லங்கா ப4யங்கரம் || 8

உல்லங்ய ஸிந்தோ4: ஸலிலம் ஸலீலம் ய: ஶோக வஹ்நிம் ஜநகாத்மஜாயா: |

ஆதா3ய தேனைவ த3தா3ஹ லங்காம் நமாமி தம் ப்ராஞ்ஜலிராஞ்ஜநேயம் || 9

ஆஞ்ஜநேயமதிபாடலாநநம் காஞ்சநாத்3ரி கமநீய விக்3ரஹம் |

பாரிஜாத தருமூல வாஸிநம் பா4வயாமி பவமாந நந்த3நம் || 10

யத்ர யத்ர ரகு4நாத2 கீர்தனம் தத்ர தத்ர க்ருத மஸ்தகாஞ்ஜலிம் |

பா3ஷ்ப வாரி பரிபூர்ண லோசநம் மாருதிம் நமத ராக்ஷஸாந்தகம் || 11

மநோஜவம் மாருத துல்ய வேக3ம் ஜிதேந்த்3ரியம் பு3த்3தி4மதாம் வரிஷ்ட2ம் |

வாதாத்மஜம் வாநர யூத2 முக்2யம் ஶ்ரீராம தூ3தம் ஶிரஸா நமாமி || 12

ய: கர்ணாஞ்ஜலி ஸம்புடைரஹரஹ: ஸம்யக் பிப3த்யாத3ராத் |

வால்மீகேர்வத3நாரவிந்த33லிதம் ராமாயணாக்2யம் மது||

ஜன்ம வ்யாதி4 ஜரா விபத்திநிதனைரத்யந்த ஸோபத்3ரவம் |

ஸம்ஸாரம் ஸ விஹாய க3ச்ச2தி புமான் விஷ்ணோ: பத3ம் ஶாஶ்வதம்|| 13

தது3பக3த ஸமாஸ ஸந்தி4 யோக3ம் ஸமமது4ரோபநதார்த2 வாக்ய ப3த்34ம் |

ரகு4வர சரிதம் முநிப்ரணீதம் த3ஶஶிரஸஶ்ச வத4ம் நிஶாமயத்4வம் || 14

வால்மீகிகி3ரி ஸம்பூ4தா ராம ஸாக3ர கா3மினீ |

புநாது பு4வநம் புண்யா ராமாயண மஹாநதீ|| 15

ஶ்லோகஸார ஸமாகீர்ணம் ஸர்க3 கல்லோல ஸம்குலம் |

காண்ட2க்3ராஹ மஹாமீநம் வந்தே3 ராமாயணார்ணவம் || 16

வேத3 வேத்3யே பரே பும்ஸி ஜாதே த3ஸரதா2த்மஜே |

வேத3: ப்ராசேதஸாதா3ஸீத் ஸாக்ஷாத் ராமாயணாத்மநா || 17

வைதே3ஹீ ஸஹிதம் ஸுரத்3ரும தலே ஹைமே மஹாமண்ட3பே |

மத்4யே புஷ்பகமாஸநே மணிமயே வீராஸனே ஸுஸ்தி2தம் ||

அக்3ரே வாசயதி ப்ரப4ஞ்ஜநஸுதம் தத்வம் முநிப்4ய: பரம் |

வ்யாக்2யாந்தம் ப4ரதாதி3பி4: பரிவ்ருதம் ராமம் ப4ஜே ஶ்யாமலம் || 18

வாமே பூ4மி ஸுதா புரஶ்ச ஹநுமான் பஶ்ச்சாத் ஸுமித்ரா ஸுத: |

ஶத்ருக்4நோ ப4 ரதஶ்ச்ச பார்ஶ்ர்வ த3லயோ: வாய்வாதி3 கோணேஷு ச|| 19

ஸுக்3ரீவஶ்ச விபீ4ஷணஶ்ச யுவராட்3 தாராஸுதோ ஜாம்ப3வான் |

மத்4யே நீல ஸரோஜ கோமலருசிம் ராமம் ப4ஜே ஶ்யாமலம் ||

நமோஅஸ்து ராமாய ஸலக்ஷ்மணாய

தே3வ்யை ச தஸ்யை ஜநகாத்மஜாயை |

நமோஅஸ்து ருத்3ரேந்த்3ர யமாநிலேப்4ய:

நமோஅஸ்து சந்த்3ரார்க மருத்33ணேப்4ய: || 20

புத்திர்பலம் யசோதைர்யம் நிர்பயத்வம் அரோகதா |

அஜாட்யம் வாக்படுத்வம்ச ஹனுமத் ஸ்மரணாத் பவேத் || 21

தூரிக்ருத சீதார்த்தி: பிரகடீக்ருத ராமவைபவ ஸ்பூர்த்தி: |

தாரித தச முக கீர்த்தி: புரதோ மம பாது ஹனுமதோ மூர்த்தி: || 22

தர்மாத்மா சத்யசந்தஸ்ச ராமோ தாசரதிர் யதி |

பௌருஷே சாப்ரதித்வந்த்வ: ஶரைனம் ஜஹி ராவணிம் || 23

ஸக்ருதேவ பிரபன்னாய தவாஸ்மீதி ச யாசதே |

அபயம் ஸர்வபூதேப்யோ ததாமி ஏதத் வ்ரதம் மம || 24

Series Navigationராமாயணத்தை ஏன் அடிக்கடி கேட்க வேண்டும்? >>
Share

Comments (8)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.