ஸ்யமந்தகமணி உபாக்யானம்


கடாக்ஷ சதகம் 89வது ஸ்லோகம் – ஸ்யமந்தகமணி உபாக்யானம்

प्रौढीकरोति विदुषां नवसूक्तिधाटी-
चूताटवीषु बुधकोकिललाल्यमानम् ।
माध्वीरसं परिमलं च निरर्गलं ते
कामाक्षि वीक्षणविलासवसन्तलक्ष्मीः ॥

Share

சிவானந்தலஹரி 52வது ஸ்லோகம் பொருளுரை


சிவானந்தலஹரி 52வது ஸ்லோகம் பொருளுரை(8 min audio in Tamizh giving meaning of Shivananda lahari slokam 52)

கோவிந்த நாம மகிமை – கோவிந்த தாமோதர ஸ்வாமிகள் அருள்வாக்கு

காமாக்ஷி கடாக்ஷம் என்னும் கருமேகம்

Share