எல்லோரும் இன்புற்று இருக்க நினைத்த மஹான்கள்

Adi Shankaracharya, Sri Mahaperiyava, Sri Govinda Damodara Swamigal, Sri Sivan Sir, Srikamakshi, Sri Parameswara

பாதாரவிந்த சதகம் 75வது ஸ்லோகம் பொருளுறை – எல்லோரும் இன்புற்று இருக்க நினைத்த மஹான்கள்

Share

தன்னந்தனி நின்றது, தான் அறிய இன்னம் ஒருவர்க்கு இசைவிப்பதுவோ?

கோவிந்த தாமோதர ஸ்வாமிகள் கையெழுத்து

ஆர்யா சதகம் 62வது ஸ்லோகம் பொருளுறை – தன்னந்தனி நின்றது, தான் அறிய இன்னம் ஒருவர்க்கு இசைவிப்பதுவோ?

Share