யானுனைத் தொடர்ந்து சிக்கெனப் பிடித்தேன்


பாதாரவிந்த சதகம் 8வது ஸ்லோகம் பொருளுரை – யானுனைத் தொடர்ந்து சிக்கெனப் பிடித்தேன்

विरावैर्माञ्जीरैः किमपि कथयन्तीव मधुरं
पुरस्तादानम्रे पुरविजयिनि स्मेरवदने ।
वयस्येव प्रौढा शिथिलयति या प्रेमकलह-
प्ररोहं कामाक्ष्याः चरणयुगली सा विजयते ॥

Share

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.