நெஞ்சக் கன கல்லை உருக்க வழி எது? குரு பக்தி


பாதாரவிந்த சதகம் முதலாவது ஸ்லோகம் பொருளுரை – நெஞ்சக் கன கல்லை உருக்க வழி எது? குரு பக்தி

महिम्नः पन्थानं मदनपरिपन्थिप्रणयिनि
प्रभुर्निर्णेतुं ते भवति यतमानो‌sपि कतमः ।
तथापि श्रीकाञ्चीविहृतिरसिके को‌sपि मनसो
विपाकस्त्वत्पादस्तुतिविधिषु जल्पाकयति माम् ॥

Share

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.