காமாக்ஷி கடாக்ஷம் என்னும் அருமருந்து


கடாக்ஷ சதகம் 66வது ஸ்லோகம் பொருளுரை – காமாக்ஷி கடாக்ஷம் என்னும் அருமருந்து

कामाक्षि घोरभवरोगचिकित्सनार्थं
अभ्यर्थ्य देशिककटाक्षभिषक्प्रसादात् ।
तत्रापि देवि लभते सुकृती कदाचित्
अत्यन्त दुर्लभमपाङ्गमहौषधं ते ॥

Share

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.