காமாக்ஷி கடாக்ஷம் என்னும் அருமருந்து


கடாக்ஷ சதகம் 66வது ஸ்லோகம் பொருளுரை – காமாக்ஷி கடாக்ஷம் என்னும் அருமருந்து

Share

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.