இனிமை, குளுமை, தூய்மை


மந்தஸ்மித சதகம் 78வதுஸ்லோகம் பொருளுரை – இனிமை, குளுமை, தூய்மை

ये माधुर्यविहारमण्टपभुवो ये शैत्यमुद्राकरा
ये वैशद्यदशाविशेषसुभगास्ते मन्दहासाङ्कुराः ।
कामाक्ष्याः सहजं गुणत्रयमिदं पर्यायतः कुर्वतां
वाणीगुम्फनडम्बरे च हृदये कीर्तिप्ररोहे च मे ॥

Share