ஸுந்தர காண்டம் 58வது ஸர்கத்தின் பொருளுரை – ஸுந்தர காண்ட சுருக்கம்


ஸுந்தர காண்டம் 58வது ஸர்கத்தின் பொருளுரை – ஸுந்தர காண்ட சுருக்கம்; One hour audio in tamizh giving the meaning of 58th sargam of Sundara kandam – Summary of the whole Sundara Kandam

Share

பொறையாம் அறிவால் அரிவாய் அடியோடும் அகந்தையையே


ஸ்துதி சதகம் 57வது ஸ்லோகம் பொருளுரை – பொறையாம் அறிவால் அரிவாய் அடியோடும் அகந்தையையே

अहंताख्या मत्कं कबलयति हा हन्त हरिणी
हठात्संविद्रूपं हरमहिषि सस्याङ्कुरमसौ ।
कटाक्षव्याक्षेपप्रकटहरिपाषाणशकलैः
इमामुच्चैरुच्चाटय झटिति कामाक्षि कृपया ॥

Share