க்ருபா தாரா த்ரோணி – கருணை என்னும் மழை நீரால் நிறைந்த தொட்டி


ஸ்துதி சதகம் 45வது ஸ்லோகம் பொருளுரை – க்ருபா தாரா த்ரோணி – கருணை என்னும் மழை நீரால் நிறைந்த தொட்டி

कृपाधाराद्रोणी कृपणधिषणानां प्रणमतां
निहन्त्री सन्तापं निगममुकुटोत्तंसकलिका ।
परा काञ्चीलीलापरिचयवती पर्वतसुता
गिरां नीवी देवी गिरिशपरतन्त्रा विजयते ॥

Share

ஆனந்த அமுதக்கடல்


ஆர்யா சதகம் 29வது ஸ்லோகம் பொருளுரை – ஆனந்த அமுதக்கடல்

स्मयमानमुखं काञ्चीमयमानं कमपि देवताभेदम् ।
दयमानं वीक्ष्य मुहुर्वयमानन्दामृताम्बुधौ मग्नाः ॥

Share

காஞ்சியில் பெய்த தங்கமழை


ஸ்துதி சதகம் 74வது ஸ்லோகம் பொருளுரை – காஞ்சியில் பெய்த தங்கமழை

खण्डीकृत्य प्रकृतिकुटिलं कल्मषं प्रातिभश्री-
शुण्डीरत्वं निजपदजुषां शून्यतन्द्रं दिशन्ती ।
तुण्डीराख्ये महति विषये स्वर्णवृष्टिप्रदात्री
चण्डी देवी कलयति रतिं चन्द्रचूडालचूडे ॥

Share

நீ வேறனாதிருக்க நான் வேறனாதிருக்க


ஆர்யா சதகம் 44வது ஸ்லோகம் பொருளுரை – நீ வேறனாதிருக்க நான் வேறனாதிருக்க

समया सान्ध्यमयूखैः समया बुद्ध्या सदैव शीलितया ।
उमया काञ्चीरतया न मया लभ्येत किं नु तादात्म्यम् ॥

Share

காமாக்ஷி கடாக்ஷம் என்னும் கருப்பு அமிர்தம்


கடாக்ஷ சதகம் 99வது ஸ்லோகம் பொருளுரை – காமாக்ஷி கடாக்ஷம் என்னும் கருப்பு அமிர்தம்

Ramana periya puranam book (36 mb pdf file)

अत्यन्तशीतलमनर्गलकर्मपाक-
काकोलहारि सुलभं सुमनोभिरेतत् ।
पीयूषमेव तव वीक्षणमम्ब किन्तु
कामाक्षि नीलमिदमित्ययमेव भेदः ॥

Share

காமாக்ஷி தேவி என்னும் அதிசய மின்னற்கொடி


ஸ்துதி சதகம் 43வது ஸ்லோகம் பொருளுரை – காமாக்ஷி தேவி என்னும் அதிசய மின்னற்கொடி

अनाद्यन्ता काचित्सुजननयनानन्दजननी
निरुन्धाना कान्तिं निजरुचिविलासैर्जलमुचाम् ।
स्मरारेस्तारल्यं मनसि जनयन्ती स्वयमहो
गलत्कम्पा शम्पा परिलसति कम्पापरिसरे ॥

Share

துர்கா சந்திரகலா ஸ்துதி ஒலிப்பதிவு; durga chandrakala stuthi audio mp3

இந்த மார்கழித் திங்கள் மதி நிறைந்த நன்னாளில் ஸ்ரீ அப்பைய தீஷிதர் இயற்றிய ஸ்ரீ துர்கா சந்திரகலா ஸ்துதி என்ற ஸ்தோத்ரத்தின் ஒலிப்பதிவை உங்களோடு பகிர்வதில் சந்தோஷம். சந்திரனுக்கு பதினாறு கலைகள். அது போல இந்த ஸ்தோத்ரத்தில் பதினாறு ஸ்லோகங்கள். இந்த ஸ்தோத்ரத்தின் மகிமையை இந்த ஆடியோவில் சொல்லி இருக்கிறேன்.

துர்கா சந்திரகலா ஸ்துதி மகிமை

துர்கா சந்திரகலா ஸ்துதி ஒலிப்பதிவு

Share

காமாக்ஷி சரணம் ஞானத்தீயை வளர்க்கும் அரணி


பாதாரவிந்த சதகம் 80வது ஸ்லோகம் பொருளுரை – காமாக்ஷி சரணம் ஞானத்தீயை வளர்க்கும் அரணி

विराजन्ती शुक्तिर्नखकिरणमुक्तामणिततेः
विपत्पाथोराशौ तरिरपि नराणां प्रणमताम् ।
त्वदीयः कामाक्षि ध्रुवमलघुवह्निर्भववने
मुनीनां ज्ञानाग्नेररणिरयमङ्घ्रिर्विजयते ॥

Share

காமாக்ஷி கடாக்ஷம் என்னும் கருமேகம்


கடாக்ஷ சதகம் 39வது ஸ்லோகம் பொருளுரை – காமாக்ஷி கடாக்ஷம் என்னும் கருமேகம்

பகவத்கீதை 8வது அத்யாயம் 6வது ஸ்லோகம் மஹாபெரியவாளின் வியத்தகு விளக்கம்

कालाम्बुवाह इव ते परितापहारी
कामाक्षि पुष्करमधःकुरुते कटाक्षः ।
पूर्वः परं क्षणरुचा समुपैति मैत्रीं
अन्यस्तु संततरुचिं प्रकटीकरोति ॥

Share

காமாக்ஷி கடாக்ஷம் என்னும் குளிர் நிலவு


கடாக்ஷ சதகம் 21வது ஸ்லோகம் பொருளுரை – காமாக்ஷி கடாக்ஷம் என்னும் குளிர் நிலவு

पीयूषवर्षशिशिरा स्फुटदुत्पलश्री-
मैत्री निसर्गमधुरा कृततारकाप्तिः ।
कामाक्षि संश्रितवती वपुरष्टमूर्तेः
ज्योत्स्नायते भगवति त्वदपाङ्गमाला ॥

Share