Tag: arya shathakam 53

பவ ஜ்வரத்தை போக்கும் அருமருந்து


ஆர்யா சதகம் 53வது ஸ்லோகம் பொருளுரை – பவ ஜ்வரத்தை போக்கும் அருமருந்து

शम्पालतासवर्णं सम्पादयितुं भवज्वरचिकित्साम् ।
लिम्पामि मनसि किञ्चन कम्पातटरोहि सिद्धभैषज्यम् ॥

Share